Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRICKLE GEBRUIKERS

 

Onze missie

Trickle biedt een vacaturedatabase voor meer diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. De missie van Trickle is het creëren van een gelijk speelveld voor toekomstige werknemers door het uitfilteren van informatie die kan leiden tot ongelijke behandeling. Op deze manier wil Trickle systematische vriendjespolitiek op basis van andere factoren dan kwaliteit aanpakken en bijdragen aan gelijke kansen, ongeacht gender, migratieachtergrond of etnische achtergrond.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, telkens aangeduid met een hoofdletter, in enkelvoud en meervoud de volgende betekenis:GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Diensten: de Diensten van Trickle, zoals beschreven in art. 3;

Gebruiker(s): Iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Trickle job database;

Trickle: Trickle, gevestigd te 1015 WV, Marnixstraat 128F en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78662508;

Trickle vacaturebank: de Trickle-vacaturebank, onder meer toegankelijk via www.trickle.work, waarop Trickle de Diensten aan de Gebruiker aanbiedt;

Trickle website: de internetpagina waarop de vacaturedatabase beschikbaar en toegankelijk is voor Gebruikers en Werkgevers;

Intellectueel

Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankenrecht;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trickle en Gebruiker met betrekking tot de Diensten;

Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 deel 1 GDPR;

Privacybeleid: Het privacybeleid van Trickle, dat u kunt vinden op de website van Trickle;

Controleur: De verantwoordelijke in de zin van art. 4 deel 7 GDPR;

Werkgever(s): De rechtsperso(o)n(en) en die zijn vacatures beschikbaar stelt voor Trickle om aan te bieden aan Gebruikers;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van Diensten door Trickle aan de Gebruiker.

 

Artikel 3 - Diensten

3.1 Trickle verleent de volgende Diensten aan de Gebruiker:

  • Toegang verschaffen tot de Trickle vacature database;
  • Het zodanig redigeren van sollicitatiebrieven, curriculum vitae (CV) en andere bijbehorende documentatie dat direct identificeerbare gegevens worden verwijderd, met als doel ongelijke behandeling te voorkomen;
  • Het informeren van de gebruiker over het verloop van de aanvraagprocedure;
  • Het doorsturen van bovengenoemde sollicitatiebrieven en documentatie naar de werkgevers bij wie de Gebruiker wenst te solliciteren;
  • Doorsturen van de correspondentie tussen de gebruiker en de werkgever naar aanleiding van de sollicitatie, tot aan het moment van het eerste gesprek;
  • Ondersteuning bij het plannen van het eerste interview.

3.2 De Gebruiker is aan Trickle geen vergoeding verschuldigd voor de Diensten.

3.3 Trickle start met het verlenen van de in het eerste lid genoemde Diensten, zodra de Gebruiker daartoe opdracht heeft gegeven bij het reageren op een vacature op de website van Trickle. De Diensten van Trickle eindigen op het moment dat de Werkgever en de Gebruiker een afspraak hebben gemaakt voor een eerste sollicitatiegesprek.

3.4 Een overeenkomst van opdracht komt tussen partijen tot stand op het moment dat Gebruiker opdracht geeft tot het verlenen van de Diensten. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen Trickle en Gebruiker.

 

Artikel 4 - Privacy en informatiebeveiliging

4.1 Trickle treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruikers ten behoeve van de Diensten. Trickle verwerkt de Persoonsgegevens met name voor het aanmaken van een gebruikersaccount en het verlenen van de Diensten. Het Privacybeleid van Trickle beschrijft in meer detail hoe Trickle omgaat met Persoonsgegevens.

4.2 Trickle bewaart de gegevens in de account van de Gebruiker totdat de Gebruiker deze verwijdert.

 

Artikel 5 - Intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de aanduiding Trickle, de Trickle website, waaronder de daarop geplaatste (Persoons)gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, de gegevens op de Trickle website en de Diensten berusten uitsluitend bij Trickle en/of haar licentiegevers en adverteerders of de Trickle website. Niets in de Overeenkomst strekt tot enige overdracht van voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trickle is het de Gebruiker niet toegestaan om (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Trickle vacaturedatabase op te vragen en/of te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en (ii) niet-substantiële delen van deze inhoud systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

Artikel 6 - Garanties en aansprakelijkheid

6.1 Trickle stelt de Trickle vacaturedatabase ter beschikking aan de Gebruiker om de Gebruiker te helpen bij het aanbieden en vinden van een baan. Trickle garandeert echter niet dat de Gebruiker ook daadwerkelijk een baan zal vinden.

6.2 Trickle garandeert niet dat de Trickle vacaturebank ononderbroken en zonder vertraging beschikbaar zal zijn, noch dat de informatie op de Trickle website volledig en juist is.

6.3 Trickle is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten;

6.4 In het geval dat Trickle geen beroep kan doen op de aansprakelijkheidsbeperking in art. 6.3 is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een maximum bedrag van € 500,-.

6.5 Het bepaalde in art. 6.3 en 6.4 is niet van toepassing op schade veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Trickle.

6.6 Trickle is niet verantwoordelijk voor bedrijven die, buiten de Trickle vacaturedatabase om, ook vacatures plaatsen door middel van anonieme sollicitaties.

 

Artikel 7 - Diversen

7.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.2 Trickle kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. In dat geval zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat deze via de website van Trickle aan de Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.