Privacy Policy

ALGEMEEN

Trickle is de vacature assistent voor anonieme sollicitaties. Wij willen met onze vacaturebank bijdragen aan gelijkheid op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door de sollicitant de mogelijkheid te geven om zonder persoonsgegevens een cv op te bouwen dat kan worden doorgestuurd naar het bedrijf in kwestie. Hiermee willen we institutionele bevoordeling op basis van andere factoren dan kwaliteit voorkomen. Trickle biedt een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij factoren als etniciteit, geslacht en leeftijd niet zichtbaar zijn voor werkgevers.

Om onze diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). Wij vinden het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. In dit Privacybeleid informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. De hieronder met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden in dit Privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS

Trickle ("Trickle", "wij", "onze" of "ons") is de Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Trickle is gevestigd te 1015 WV, Marnixstraat 128F te Amsterdam. Trickle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78662508 en het BTW nummer is NL86148761B01. U kunt ons per e-mail bereiken op hello@trickle.work.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw Persoonsgegevens op verschillende tijdstippen verwerken, namelijk op:

 1. Bezoek Website, toegankelijk via www.trickle.work ("Trickle Website" of "Trickle vacaturebank");
 2. Meld je aan voor de nieuwsbrief;
 3. Solliciteer naar de vacature;
 4. Levering van de nodige documentatie;
 5. Analyse;
 6. Correspondentie;
 7. Ander contact met ons.

Wij zullen deze gegevensverwerkingen en hun doeleinden hieronder meer in detail bespreken. Uw Persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

 1. Bezoek website

Via de Website kunt u informatie vinden over ons en onze diensten, contact met ons opnemen, vacatures bekijken, een account aanmaken, een cv opstellen en op deze vacatures solliciteren. Ook kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrieven.

Wij gebruiken noodzakelijke cookies op onze Website. Een bezoeker kan toestemming geven voor het gebruik van statistische en marketing cookies. Onze cookieverklaring is te vinden in het site-informatieslot.

 1. Abonneer u op de nieuwsbrief

Als u regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden van de laatste stand van zaken in onze vacaturebank, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Door u aan te melden voor deze nieuwsbrief, geeft u toestemming voor het gebruik van de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mail adres.

Deze toestemming kan te allen tijde door u worden ingetrokken. Zodra u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens voor deze inschrijving onmiddellijk gewist.

 1. Solliciteer

Indien u als Sollicitant of Gebruiker besluit te solliciteren op één of meerdere vacatures op onze Website, gebruikt u het door u ingevulde profiel. Trickle kent een automatisch gegenereerde naam toe. Alleen de ingevulde gegevens, zoals opleiding, ervaringen en vaardigheden, worden met toestemming doorgestuurd naar de betreffende Werkgever.

Als u ons via de website opdracht geeft om uw sollicitatie door te sturen naar de werkgever, sturen wij alleen uw CV, motivatiebrief en eventuele aanvullende documentatie naar de werkgever.

Alle persoonlijke gegevens worden pas met de werkgever gedeeld nadat deze u heeft geselecteerd en een sollicitatiegesprek heeft gevoerd. Wij zullen u hierover informeren wanneer deze gegevens worden verstrekt.

Trickle garandeert de sollicitanten geen volledige anonimiteit ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Informatie die voorafgaand aan het eerste sollicitatiegesprek aan Werkgevers beschikbaar wordt gesteld, kan herleidbaar zijn tot een bepaalde etnische achtergrond, geslacht en/of leeftijd van de betreffende Sollicitant.

 1. Zorg voor de nodige documentatie

Als u wilt solliciteren naar een vacature, vragen wij in principe uw CV en motivatiebrief voor de sollicitatie zelf.

Wij verwerken de volgende informatie over u: rekeninggegevens en informatie die u verstrekt in het kader van de sollicitatie(s).

Indien de werkgever om aanvullende documentatie vraagt, zullen wij deze alleen verstrekken met uw toestemming. Het betreffende bedrijf kan de sollicitant rechtstreeks om aanvullende informatie vragen via de berichtenfunctie in de persoonlijke omgeving van de Trickle-website.

 1. Analyse

Om onze diensten te verbeteren, voeren wij enquêtes uit in het kader van een breder gebruik van diversiteit op de werkplek. Wij verwerken de gegevens van Sollicitanten die zijn uitgenodigd voor een gesprek en op welke momenten dit al dan niet heeft geleid tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een Werkgever. Deze gegevens worden volledig anoniem gebruikt.

Wij kunnen Gebruikers vragen een korte enquête in te vullen om achtergrond, leeftijd en geslacht te onderzoeken. Deze informatie wordt volledig anoniem gebruikt.

 1. Correspondentie

Om het proces van uw aanvraag te volgen en transparant te maken, bieden wij een overzicht waarin u de status van uw aanvraag(s) kunt volgen. Kennisgevingen over de status worden naar het opgegeven e-mailadres gemaild.

Een kennisgeving kan de volgende informatie bevatten: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over het voorwerp, zoals datum en plaats waar het werd gevonden.

 1. Ander contact met ons

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw achternaam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en de overige gegevens die u in verband met uw vraag of verzoek met ons deelt. Op deze manier kunnen wij uw vragen, verzoeken en klachten behandelen en contact onderhouden.

PRINCIPES

Wij mogen Persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is

Uitvoering van de overeenkomst

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met u hebben. Dit kan een overeenkomst van opdracht zijn of andere overeenkomsten die wij met u zijn overeengekomen.

Gewettigd belang

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit kan nodig zijn om onze systemen te beveiligen of om de kwaliteit van onze diensten te bewaken en te verbeteren. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze producten en Diensten onder de aandacht te brengen van onze (bestaande) klanten. Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of uw belangen dat niet in de weg staan.

Wettelijke verplichting

Wij kunnen ook Persoonsgegevens van u verwerken omdat dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting die op ons rust. Dit is het geval wanneer wij Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan privacyverplichtingen, zoals het (op uw verzoek) verstrekken van informatie. Zo moeten wij bijvoorbeeld ook Persoonsgegevens verwerken voor de Belastingdienst.

Toestemming

Indien de voornoemde beginselen niet van toepassing zijn, zullen wij u om toestemming vragen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken. Wanneer wij om uw toestemming vragen, zullen wij u duidelijk informeren waarvoor wij deze vragen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wij hanteren de bovenstaande bewaartermijnen niet als u ons hebt gevraagd om uw Persoonsgegevens te wissen. Meer informatie over uw rechten leest u verderop in dit Privacybeleid onder "Uw rechten".

PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen werknemers en andere personen die handelen onder het gezag van Trickle toegang geven tot uw Persoonsgegevens. Wij stellen onze database alleen ter beschikking wanneer dit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheid is. Daarnaast hebben werknemers en andere personen die handelen onder het gezag van Trickle een geheimhoudingsplicht, tenzij zij wettelijk verplicht zijn om openbaarmakingen te doen.

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en Diensten. Voor zover deze derden uw Persoonsgegevens namens ons verwerken, doen zij dit als verwerker en hebben wij in dat geval een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat onder meer dat verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens alleen aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en opsporingsinstanties indien dit wettelijk vereist is.

PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EER")

Trickle is gevestigd binnen de EER. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de EER.

VEILIGHEID

Bij de verwerking van Persoonsgegevens zorgen wij voor een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, voldoende zou moeten zijn om ongeoorloofde toegang tot, wijziging, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Logische toegangscontrole via rolgebaseerde toegang;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op de naleving van ons beleid;
 • Encryptie van alle communicatie van en naar de Trickle Website;
 • Beveiliging van ons interne netwerk.

LINKS NAAR WEBSITES VAN ANDEREN

Onze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

UW RECHTEN

Iedereen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, kan op grond van de wet bepaalde rechten uitoefenen. Zo kunt u inzage krijgen in de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om uw Persoonsgegevens te wissen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens of verzoeken om dit gebruik te beperken.

Als u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen naar het contactadres bovenaan dit Privacybeleid. Geef duidelijk aan om welke Persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

KLACHTEN

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan dit Privacybeleid. Komen we er samen niet uit, dan kun je altijd een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy Policy regelmatig te lezen voor eventuele aanpassingen. Uiteraard zullen wij u van zeer belangrijke wijzigingen op de hoogte stellen.

VRAGEN

Indien u na het lezen van dit Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met:

[Trickle: hello@trickle.work]

Laatste update: 23 maart 2021